For Degrees, Certificates, Diplomas, Transcript Replacement, and Other Documentations, Please contact REGISTRAR OFFICE/ACADEMIC RECORDS at ges_hq@hotmail.com.

학위, 수료증, 성적표 혹은 기타 학사서류가 필요하신 경우에는 ges_hq@hotmail.com으로 이멜을 주시기 바랍니다.

学位、証明書、卒業証書、成績証明書の交換、その他の文書については、ges_hq@hotmail.comのレジストラオフィス/アカデミック・レコードまでお問い合わせください.

有关学位、证书、文凭、成绩单更换和其他文档,请联系注册办公室/学术记录,ges_hq@hotmail.com.

Đối với bằng cấp, chứng chỉ, văn bằng, thay thế bảng điểm, và các giấy phép khác, vui lòng liên hệ với phòng đăng ký/hồ sơ học thuật tại ges_hq@hotmail.com.

สําหรับหลักสูตรปริญญา ประกาศนียบัตร การถอดเปลี่ยนและเอกสารอื่น ๆ กรุณาติดต่อสํานักงานทะเบียนมัธยมศึกษา/ประวัติการศึกษา ที่ges_hq@hotmail.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s